Adatkezelési Szabályzat

Főegyházmegyei Ostyaellátó Webáruház

A Főegyházmegyei Ostyaellátó tiszteletben tartja vásárlói személyes adatok védelméhez fűződő, az Alaptörvény VI. cikkében rögzített alkotmányos alapjogát. Elkötelezettek vagyunk, hogy különös figyelmet fordítsunk vásárlóink információs önrendelkezési jogára. Ennek szellemében a személyes adatokat a mindenkor hatályos vonatkozó jogszabályok megtartásával kezeljük, így különös tekintettel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény; az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény; és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény rendelkezéseire.

2. Az Adatkezelő

Neve: Főegyházmegyei Ostyaellátó
Székhelye: 1096 Budapest, Haller utca 19-21.
Levelezési címe: 1096 Budapest Haller utca 19-21.
Iroda címe: 1096 Budapest Haller utca 19-21.
Vezető tisztségviselő: Ádámcsó Angéla mb. igazgató
Cégjegyzékszáma: 00001/2012-001
Adószám: 19000936-2-43
Közösségi adószám: HU19000936
email: iroda@ostyaellato.hu
Telefonszám: 06-1/2155-813

3. Adatfeldolgozó

Neve: Főegyházmegyei Ostyaellátó
Székhelye: 1096 Budapest, Haller utca 19-21.
Levelezési címe: 1096 Budapest Haller utca 19-21.
Iroda címe: 1096 Budapest Haller utca 19-21.
Vezető tisztségviselő: Ádámcsó Angéla mb. igazgató
Cégjegyzékszáma: 00001/2012-001
Adószám: 19000936-2-43
Közösségi adószám: HU19000936
email: iroda@ostyaellato.hu
Telefonszám: 06-1/2155-813

4. Az adatkezelés ténye

A Főegyházmegyei Ostyaellátó webáruházában, és weboldalán történő adatszolgáltatás önkéntes. Ennek értelmében a vásárló az oldalra történő regisztrációval hozzájárul az általa megadott adatok kezeléséhez. A Főegyházmegyei Ostyaellátó a jelen tájékoztatással eleget tesz a 2011. évi CXII. törvény 20.§ (1) és (2) bekezdéseiben foglaltaknak.

  5. Az adatkezelés jogalapja és célja

  Az adatkezelés jogalapja a 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdésének a) pontja alapján az érintett hozzájárulása, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §-a, valamint a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése.

  A regisztráció, vagy a kötelezőnek jelölt adatok megadása a honlapon keresztül történő vásárlás feltétele.

  A megadott adatokat a Főegyházmegyei Ostyaellátó a honlapon regisztrált vásárlók azonosítása, a vásárlók megkülönböztetése, a vásárlókkal történő kapcsolatfelvétel, online termékrendelés teljesítése, statisztikai kimutatások készítése érdekében rögzíti a 2011. évi CXII. törvény 4. § (1)-(4) bekezdéseinek mindenkor megfelelvén.

  A megadott adatokat Főegyházmegyei Ostyaellátó kezeli és egyben jogosult azok feldolgozására is a fent említett célok eléréséhez szükséges mértékben.

  6. A személyes adatok köre, az adatkezelési időtartam

  Az alábbi, a vásárló által megadott személyes adatokat kezeljük:

  A vásárlók

  • családi- és keresztnevét,
  • jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén annak nevét, valamint a kapcsolattartó családi- és keresztnevét,
  • lakcímét, vagy a székhely és telephelyek címét (ország, irányítószám, település, utca, házszám),
  • e-mail címét,
  • telefonszámát,
  • valamint számlázási nevét és címét, amennyiben eltér a fenti adatoktól.

  A személyes adatok a regisztrált vásárló kérésére, továbbá az adatkezelési céljuk megszűnése, illetőleg az adatok tárolásának a 2011. évi CXII. törvény 4. § (4) bekezdésében meghatározott idejének lejárta esetén törlésre kerülnek.

  A Főegyházmegyei Ostyaellátó a Ptk. 6: 83. §-ának megfelelvén lehetővé teszi továbbá, hogy a vásárló az adatok – így különösen a személyes adatok – elektronikus rögzítése során felmerülő hibákat szerződési jognyilatkozatának megtételét megelőzően kijavíthassa.

  7. Biztonsági intézkedések, technikai információk

  A Főegyházmegyei Ostyaellátó a személyes adatok kezelését a székhelyén végzi.

  Az adatokat a Főegyházmegyei Ostyaellátó bizalmasan kezeli. Minden szükséges biztonsági és technikai intézkedést megteszünk annak érdekében, hogy a regisztrált vásárlók által megadott személyes adatokat harmadik személyek illetéktelenül ne ismerhessék meg.

  A Főegyházmegyei Ostyaellátó a szerződés teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges adatokat kizárólag a szállítást végző alvállalkozóknak adja át, ezen túlmenően a személyes adatok továbbításra nem kerülnek.

  A Főegyházmegyei Ostyaellátó a személyes adatokat védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, a véletlen megváltoztatás, sérülés, törlés és a nyilvánosságra hozatal ellen.

  8. Adatkezeléssel kapcsolatos jogok

  A Főegyházmegyei Ostyaellátó bármikor ügyfelei rendelkezésre áll, hogy a kezelt személyes adataikról vásárlói írásbeli megkeresésére felvilágosítást adjon. A Főegyházmegyei Ostyaellátó és vásárlói közös érdeke, hogy a megadott személyes adatok pontosak, teljesek és időszerűek legyenek. Ennek érdekében vásárlóink kötelesek szavatolni, hogy a megadott adatok a valóságnak megfelelnek, a megadott személyes adatokért Főegyházmegyei Ostyaellátó felelősséget nem vállal.

  9. Jogorvoslat

  Amennyiben a személyes adatokat érintő jogsérelem, illetve annak bekövetkezésének közvetlen veszélye fennáll, vásárlóink jogorvoslati lehetőségei a következők: tiltakozhatnak személyes adataik kezelése ellen, jogukat bírósági úton érvényesíthetik, kártérítést és sérelemdíjat követelhetnek. A jogorvoslati lehetőségeket a 2011. évi CXII. törvény 21-23. §§-aiban foglaltat biztosítják, s az azokban foglalt feltételek teljesülése esetén érvényesíthetők.

  • Alaptörvény VI. cikk
  • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
  • 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól
  • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
  • Ptk. 6:77-85.
  • (A 2011. évi CXII. törvény 20. §-a alapján: Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező.

  Az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.)